Kontakt / GDPR

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti:
KP consulting&services, s.r.o.
Scilová 921/1A, 900 43 Hamuliakovo

e-mail: [email protected]
tel.: +421 911 219 364

Fakturačné údaje

KP consulting&services, s.r.o.
Scilová 921/1A, 900 43 Hamuliakovo

IČO: 46 555 072
DIČ: 2023455324
IČ DPH: SK2023455324
Prima banka, SK08 5600 0000 00375 115 30 01

 

 

 

GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO SME
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje je spoločnosť KP consulting & services, s. r. o., so sídlom Scilova 921/1A, 900 43 Hamuliakovo, Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 115115/B, IČO: 46 555 072.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME
Ak ste náš zákazník, alebo zamestnanec nášho obchodného partnera (dodávateľa, odberateľa) spracúvame vaše kontaktné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón) a to preto aby sme vám mohli poskytnúť naše služby a splniť si svoje zákonné a zmluvné povinnosti.
Ak ste náš zamestnanec, príležitostný spolupracovník, alebo uchádzač o zamestnanie, spracúvame vaše údaje aby sme s vami mohli uzatvoriť pracovnú zmluvu a splniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti. Okrem kontaktných údajov, spracúvame aj údaje potrebné pre splnenie všetkých povinností v rozsahu stanovaných jednotlivými legislatívnymi predpismi.
Ak ste návštevník webovej stránky, alebo fanúšik našich stránok na sociálnych sieťach, spracúvame vaše kontaktné údaje, (Meno, priezvisko, e-mial, príp. meno či názov profilu) ako aj údaje ktoré nám odošlete prostredníctvom príspevkov, či kontaktných formulárov.
Ak ste návštevník podujatí ktoré sme organizovali, a privolili ste na zhotovenie fotografie, či videa s vašou osobou, vaše údaje spracúvame v obrazovej podobe.

ÚČELY SPRACÚVANIA, PRÁVNE ZÁKLADY A DOBA SPRACÚVANIA
Ak patríte medzi našich zákazníkov, alebo zamestnancov našich obchodných partnerov, vaše osobné údaje spracúvame:
– Pre účely evidencie obchodných zmlúv, právnym základom je plnenie zmluvy a doba spracúvania je počas trvania zmluvy a 5 rokov po jej ukončení
– Pre účely vedenia účtovníctva, právnym základom je splnenie zákonnej povinnosti a doba spracúvanie 10 rokov po roku v ktorom došlo k účtovnému prípadu
– Pre účely zasielanie vedenia Medialistu a zasielanie tlačových správ a informácií určených médiám, vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu počas nášho obchodného vzťahu a 2 roky po jeho ukončení. Ak si to ale nebudete želať, spracúvanie na tento účel ukončíme skôr.
Ak ste náš zamestnanec, alebo spolupracovník, vaše osobné údaje spracúvame:
– Pre účely evidencie miezd a personalistiky, kde právnymi základmi sú splnenie zákonných a zmluvných povinností. Doba spracúvania je daná jednotlivými legislatívnymi predpismi a môže dosahovať 20 rokov, či dobo do 70 rokov od narodenia zamestnanca.
– Pre účel poskytnutia kontaktných údajov zákazníkom a obchodným partnerom, zverejňujeme údaje zamestnancov, na základe nášho oprávneného záujmu, a to v rozsahu §78 zákona 18/2018 Z.z. po dobu trvania pracovného pomeru.
Ak ste návštevník našej webovej stránky, alebo fanúšik na sociálnej sieti
– Pre účely marketingu spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili tým, že ste sa stali fanúšikom stránky. Údaje budeme spracúvať po dobu než svoj súhlas neodvoláte.
Ak ste sa ako účastník podujatí zúčastnili na nami organizovaných mediálnych podujatiach a tlačových konferenciách vaše údaje spracúvame:
– Pre účely PR propagácie formou zverejňovania fotografií a videí. Toto spracúvanie vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu a záznam zhotovujeme iba s vaším privolením. Doba spracúvania je 5 rokov od zhotovenia záznamu, alebo do doby než budete spracúvanie namietať.

KOMU VAŠE ÚDAJE POSKYTUJEME
Vaše osobné údaje spracúvame s pomocou našich zmluvných partnerov, ktorý vaše osobné údaje chránia. Naši sprostredkovateľmi sú:
– Naša účtovná kancelária,
– Poskytovatelia IT služieb pre hosting našej stránky
– online služby Facebook, Instagram, Google, You Tube
– Odborní spolupracovníci (žurnalisti, fotografi, kameramani,)

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať vaše práva.
• Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov. Máte právo na opravu.
• Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
• Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
• Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi
• Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ
Vaše práva môžete uplatniť písomne, alebo pomocou e-mailu. Žiadosť nemá predpísanú formu, uveďte v nej zrozumiteľne o čo žiadate. Na vašu žiadosť v lehote do 30 dní.

AKO VAŠE ÚDAJE CHRÁNIME
Vaše údaje chránime pomocou technických aj organizačných opatrení:
– Naši zamestnanci sú poučení o zásadách ochrany osobných údajov.
– Naši partneri sú zmluvne zaviazaný spracúvať vaše údaje výlučne na dohodnutý účel a nikomu ich nesmú poskytnúť.
– Využívame iba bezpečné online služby (hosting, e-mail, marketing), šifrovanú komunikáciu, antivírusový softvér a ďalšie bezpečnostné opatrenia určené k ochrane dát.

AK MÁTE OTÁZKY NAPÍŠTE NÁM, ALEBO ZAVOJATE:
KP consulting & services, s.r.o., Scilova 921/1A, 900 43 Hamuliakovo.
Tel: +421 911 219 364, e-mail: [email protected].